เนื่อจากตอนนี้สถานการณ์โควิดได้สร้างผลกระทบจำนวนมาก

ประชาชนเงินเดือนน้อย เงินเก็บเริ่มหมด แถมยังมีภาระค่าใช้จ่าย ที่ต้องจ่ายอีกเยอะมาก

เงื่อนไขสินเชื่อ

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน
– วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท
– เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติผู้กู้

– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดสินเชื่อ

– รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ระยะเวลาการชำระหนี้
– ชำระห นี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดเชำระต้นเงินและปลอดชำระดอ กเบี้ย 6 งวดแรกชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

หลักประกัน
– เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
อัตราดอ กเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ระยะเวลาขอกู้โครงการ

– ตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคม 2564 เงื่อนไขการ

1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนพิจารณาสินเชื่อจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ
ช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 9 Line Official BAAC Family

ขอบคุณที่มา : สินเชื่อสู้ภัย ธกส

By admin