กรมอุตุฯประกาศ เตือน พายุฤดูร้อน ช่วงสงกรานต์

กรมอุตุฯประกาศ เตือน พายุฤดูร้อน ช่วงสงกรานต์

สภาพอาก าศวันนี้ 14 เม.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย าประกาศเตือน พ ายุฤดูร้ อน

เตรียมรับมือพ ายุฝนฟ้าคะน อง เริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน

วันที่ 14 เม.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตื อนภั ยลักษณะอากาศ พา ยุฤดูร้อนบริเวณประเ ทศไทย

(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565) ความว่า

ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเท ศจีน

อีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ในขณะที่ประเท ศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น

ซึ่งมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโ ชกแ รง และมีลูกเห็ บตกบ างแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

โดยจะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน

จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากพ ายุฝนฟ้าคะน อง

ลมกระโช กแ รง และลูกเห็บตกบ างแห่ง รวมถึงฟ้าผ่ าที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้ างและป้ายโฆษณาที่ฃไ ม่แข็งแ รง

และขอให้เพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินทางสัญจรผ่ านบริเวณที่มีพ ายุฝนฟ้าคะน องซึ่งอาจเกิ ดอันตร าย

จากลมกระโ ชกแ รงและฟ้าผ่ าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จึงขอให้ประชาชนติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า

และสามารถติ ดต ามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย า หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับต่อไปใน

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. พย ากรณ์อากาศประจำวัน พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน

โดยมีอากาศร้อนจัดในภาคเหนือ และภาคกลางบ างแห่ง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมประเท ศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะน องเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบนดูแลรักษาสุ ขภาพ

เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและร้ อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเท ศจีนอีกระลอกหนึ่ง

จะแผ่ลงมาปกคลุมประเท ศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเ ทศไทยตอนบน

ในขณะที่ประเท ศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพ ายุฤดูร้ อนเกิ ดขึ้น

ซึ่งมีลักษณะของพ ายุฝนฟ้าคะน อง ลมกระโ ชกแ รง และมีลูกเห็บตกบ างแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

โดยจะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ประเท ศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนในระยะนี้ พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดต าก เพชรบูรณ์

และแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย บึงกาฬ ชัยภูมิ

และนครร าชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้ อนจัดกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมาก

บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี และอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนมาก

บริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตต านี ยะลา

และนร าธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ขอบคุณ กรมอุตุฯ