6 ราศี เกณฑ์โช คดี ทั้งการเงินโชคลาภ

ในทุกๆวันทาง แอดมิน จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆ มานำเสนอ ซึ่งเป็นบทความที่น่าอ่าน และเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมสร้างมคลชีวิต ทำให้เราเลือกมีความสุขในการใชัชีวิต ปฎิบัติแต่สิ่งดี ให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุข โดยวันนี้เรามีเรื่องทำนายดีๆมาฝาก

เมื่อวันที่ 21 เมษายน หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เปิ ดกลุ่มด วงชะต าเกณฑ์ดี 6 ร าศี ช่ วง 21 เมษายน – 2 พฤษภาค ม

โดยช่ วงนี้จะเป็นจังหวะเงิ นจังหวะทอง ได้แ ก่ ร าศีกุมภ์ ร าศีเมษ ร าศีสิงห์ ร าศีตุลย์ ร าศีพิจิก และร าศีมังกร

ร าศีกุมภ์ ต้องบอกว่าด วงชะต านั้นมีดาวพฤหัสโคจรเข้ าทับด วงชะต า เพร าะฉะนั้นเป็นร าศีที่โดดเด่นดูดี

ร าศีเมษ มีดาวพฤหัสเป็นลาภะ ก็โดดเด่นดูดี

ร าศีสิงห์ มีดาวพฤหัสเข้าเล็ง ด วงชะต าก็อยู่ในเกณฑืที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับ

ร าศีตุลย์ ในช่ วงนี้ดาวพฤหัสนั้น ตรีโกณถึงด้วย และยังมีอิ ทธิพลของดาวอาทิตย์

และดาวศุกร์ ร วมถึง มีดาวเก ตุด้วย เพร าะฉะนั้นด วงชะต า มีเกณฑ์ที่จะโ ชคดีมีโ ชค

ร าศีพิจิก มีดาวพฤหัสเป็นสี่ ด วงชะต าเลยเด่ นในช่วงนี้

ร าศีมังกร มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนก ารเงิ น

สถ านก ารณ์โดยรวมของทั้ง 6 ร าศี

ทั้ง 6 ราศี ช่วงวันที่ 21 เม.ย. – 2 พ.ค. เป็นจังหวะที่บุญมาฟ้าเปิ ด เนื่ องจ ากดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในมุมที่ดี

เพร าะฉะนั้นช่ วงนี้จะมีเรื่องที่เกี่ ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ อะไรก็แล้วแต่เข้ ามาแล้วคุณจะสำเร็จ

เรื่องก ารเงิ น ช่ วงนี้เงิ นจะมาจ าก ค นรอบข้ างชักชวน ชักนำมาให้ รวมถึงจะได้เงิ นเก่ าๆ ที่พล าดหวังผิ ดหวังไปแล้ว

จะมีเก ณฑ์ได้กลับมา รวมถึงช่ วงนี้ถ้าเป็นน ายหน้ าเกี่ ยวกับก ารด้ านก าร มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยจะยิ่งไปได้ดีเลย

เรื่องเพื่อนฝูง ระยะนี้ควรงดเว้นก ารเจอเพื่อนฝูงเพร าะcv และมีเรื่องเกี่ ยวกับก ารจะถูกเพื่อนฝูงหยิบยืมเงิ น

ขอความช่ วยเหลือ หรือช่ วยเหลือแล้วไม่ได้อะไรกลับมา ต้องระมั ดระวั ง

เรื่องที่อยู่อาศัย มีโอก าศซ่อมแซมระบบไฟ ระบบน้ำ จะจุดรั่วซึมห้องน้ำ

สำหรับใครอย ากมีบุ ตร ช่ วงนี้มีโอก าสได้บุ ตร และจะเป็นบุ ตรชายฉะนั้นควรทำก ารบ้ านในช่ วงวันอังค าร และวันจันทร์จะมีโอก าสติดบุตร

ศัตรูในช่ วงนี้จะทำอะไรไม่ได้ เป็นเรื่องของศัตรูเก่ าที่อ าจจะมาให้ร้ ายให้ความ คอยจ้องจับผิ ด แต่จะทำอะไรไม่ได้ จะแ พ้ภั ยตนเอง

เรื่ องคู่จังหวะนี้ถ้ามีค นอายุมากกว่าจะถือว่าเด่น มีโอก าสได้คบหาดูใจในเก ณฑ์ที่ดี

สุขภาพ ต้องระวั ง แข้งข า เจ็บคอ เจ็บบ่ า อาจไม่สบ ายในช่ วงนี้แนะนำให้ทำบุญเกี่ ยวกับย าขม ย าหอม จะทำให้ด วงชะต าเ ด่นมากขึ้น

เรื่องความสำเร็จ อยู่ในเก ณฑ์ดี มีโอก าสก้ าวหน้ า ก้ าวไก ล แต่ต้องระมั ดระวั งเรื่องก ารใช้จ่ ายที่มาก

มีเก ณฑ์เรื่ องโ ชคล าภ จ ากเลขเก่ าที่ไม่เคยถูก มีโอก าสถูกในช่ วงต้นเดือนพฤษภาค ม

การดูดวงช่วยให้ผู้คนจัดการกับความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันได้แบบ ‘วันต่อวัน’ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และความเชื่อเป็นบุคคล หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะ

ข้อมูลmatichon