ปาฏิหาริย์ชายผ้าถุงแม่ เครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกใด ๆ

การมีชีวิ ตที่ดี และผ่านพ้นอุปสร รคต่างๆ ที่เข้ามาเป็นปั ญห าของชีวิ ตของเรา สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิ ต ร อดมาจนถึงทุกวันนี้ได้คือ

การถูกสั่งสอนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม รู้จักตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ ยงดูเรามาจนเติบโต

ในสมัยก่อนเวลาที่ไปออก ร บ โดยชายไทยในสมัยโบราณนั้นได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้าถุงแม่ หรือขอชานหมากของพ่อสองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มครองภั ยและเป็นเครื่องร างชั้นดี

เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญูด้วยตัวเอง เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นของศักดิ์สิ ทธิ์ได้โดยไม่ต้องป ลุกเส ก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอมา ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 มีความว่า

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำกตเวทิตาแก่พระในบ้านให้มากๆ เราเตื อนลูกทุกคนให้หยุดแสวงหาพระดีอาจารย์ขลังนอกบ้านเพราะพระที่ศักดิ์สิ ทธิ์ที่สุด

สูงที่สุดมีพรอันเป็นมงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จสมปรารถนาอย่างมั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลาภสักการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือลูกเลย

ใจของพ่อใจของแม่มีแต่ตั้งความห วังให้ลูกมีความสุขความสำเร็ จในการดำเนินชีวิ ต

ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่างของผู้ที่บูชาพ่อแม่แล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นอยู่เสมอ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือเสมอ

โดยเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เรียนจบชั้นปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์ เป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็ จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้าห้องของปลัดกระทรวง

อีกทั้งยังมีนิสั ยขยันวันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขา ยของ ทำงานไม่เคยหยุดหารา ยได้ตลอด และด้วยความชอบค้าขา ยและบวกกับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ หนุ่มรายนี้ตั ดสินใจล าออกจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออกเดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่ช่วยอวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเ ร็จ และขอเอาชายผ้าถุงแม่ไปเป็นวัตถุมงคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ

และมีคนเสนอขา ยกิจการให้กับเขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้ านของตัวเองทุกอย่าง และอบรมกิริยามารยาทพนักงานต้อนรับในร้ านด้วยตนเอง

เขาประสบความสำเร็ จเพียงเวลา ๓ ปี เท่านั้น อีกทั้งยังส่งเ งินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่หลังงามที่เมืองไทยพร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาอีกด้วย

ปัจจุบันภรร ยาที่เมืองไทยเ สี ยชีวิ ตแล้ว เขามีภรร ยาใหม่ที่ต่างแดน อาชี พภรร ยาก็มั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่างง่ายดาย

ไม่ต้องจ้างใครรับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างห ลบเ ลี่ ยง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็ จ แม่ที่อยู่เมืองไทยก็มีความสุขจากการส่งเ สี ยดูแลเป็นอย่างดีจากเขา

ชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องกา ร กุศล อันใดก็จะนึกพ่อแม่กก่อนเสมอและดูแลท่าน ให้เ งินท่านทุกเดือนให้ไม่ขา ด

แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆวัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเ ร็จ เป็นที่เมตตารักใคร่ของคนทั่วไปปราศจา กอุปสร รคภยันตร า ยใดๆ ทั้งป วง

ฟังเรื่องราวจากปากหนุ่มนายนี้ ต่างโจ ษจั น ยกย่อ งสรรเสริญหนุ่มผู้กตัญญูบูชาพระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” จึงประสบความสำเร็ จ

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ สารวัตรโต พ.ต.อ.(พิเศษ) พีระ บุญเลี้ยง กับเรื่องเล่า “ปาฏิหาริย์แห่ง ชายผ้าถุงแม่” เคยเล่าเรื่องราวให้ฟังผ่านสื่อ “คมชัดลึก” ว่า

ในสมัยที่อาสาสมัครลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่เข้าแผน ถู ก ซุ่ มยิ ง ประมาณตอนทุ่มเศษๆ ก ระ สุ น ปื นเอ็ม ๑๖ ฝั งหั วก ะโห ลก คิ้ วขา ด จากนั้นก็ถูกส่งมารั กษ า ตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ กทม.

ประมาณ ๖ เดือน จึงหา ย เกื อบเป็นปกติ เพราะก ระสุ นปื น ยังไม่ได้ถู กผ่ าออก จากนั้นก็ถูกย้า ยให้มาประจำการที่ กทม. ให้หลังจากนั้นอีกประมาณ ๕ ปี ก ระ สุ นปื นที่ค้า งในก ะโห ลก จึงถู กขั บออกจากร่า งกา ยโดยธรรมชาติ

ด้วยเห ตุที่เป็นนักเรียนนายร้อยจบใหม่ ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จัก รวมทั้งไม่รู้จักใครในวงการพระเครื่อง เรื่องเครื่องรางของขลังและพระเครื่องดีๆ ที่เขาว่าค งกระ พันชาตรี เห นียว และแคล้วคลาดไม่ต้องพูดถึง

เพราะไม่มีใครให้ และไม่รู้จะหามาจากที่ไหน แต่มีเรื่องเล่าของท หารและรุ่นพี่ๆ เรื่องปาฏิหาริย์แห่งชายผ้าถุงแม่ว่า เครื่องรา งที่ดีที่สุด คือ ชายผ้าถุงของแม่ ที่เข้ม ข ลังโดยไม่ต้องป ลุกเส ก

“เครื่องรา งที่ดีที่สุดคือ ชายผ้าถุงของแม่ที่เข้ มข ลังโดยไม่ต้องป ลุกเส ก ก่อนที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ได้ไปกราบลาขอพร รวมทั้งขอชายผ้าถุงของท่าน ไม่เ ชื่อก็ต้องเ ชื่อว่าชายผ้าถุงของแม่แสดงปาฏิหา ริย์จริงๆ”

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่สารวัตรโตยึดปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คือ สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืน และเมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ สารวัตรโตจะบอกเพื่อนตำรวจที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอว่า มี ส ติ ก็มีลมหา ยใจ หมด ส ติ ก็หมดลมหา ยใจ

เสื้อเก ราะ และอ าวุ ธ ปื นอาจจะป้อ งกันกา ยได้ แต่ที่ป้ องทางกา ยและใจได้เป็นอย่างดีคือ ส ติ

ส่วนพระเครื่องและเครื่องรา งของข ลัง นั้นเป็นส่วนประกอบทำให้ ส ติ เรามั่นคงมากยิ่งขึ้น เพราะตราบใดที่ ส ติ เราหลุดออกไป สิ่งแรกที่จะดึง ส ติ เรากลับมาคือ พระเครื่อง เครื่องรา งของข ลัง”

ที่เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เทพเจ้าแห่งความสำเร็ จของทุกคนอยู่ในบ้านเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่เอง อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน

ฉะนั้นลูกทั้งหลายที่ยังมีพ่อแม่ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกา ยสบายใจ ด้วยการกระทำของตนแล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่างง่ายดายจะบังเกิดขึ้นกับตนเอง

เรียบเรียงโดย BANJONGTHAILAND