3 วันเกิด ชะ ตาดีงามในปี 64 รอรับโชคใหญ่

ด ว งการเ งิน ปังไม่หยุ ด สำหรับ 3 ร าศี หม อช้ าง อ าจารย์ทศพร ศรีตุลา จะมีข่ าวดีเรื่องการเ งิน บอกว่าเดือน พ.ค. เป็นเดือนแ ห่งร ายได้

ของช าวร าศีดังต่อไปนี้

ร าศีกรกฎ 17 ก.ค.-16 ส.ค.

เป็น ราศีที่มีข่ าวดีเรื่องการเ งินมากที่สุดใน 12 ร าศีเลย แต่ต้องย้ำ ในเดือนพฤษภาค มนี้ มีโอก าสในเรื่องของร ายได้ ร ายได้พิเศษ ร ายได้จรทั้ง

หลาย จะทยอยเข้ามา เรียกว่าคุณจะเห็ นเป็นตัวเ งินเลย หรือสิ่งที่คุณเคยลงทุนแล้ว ได้เ งินปันผลส่วนแบ่งมาในช่ วงนี้ หรือนักลงทุนที่ชอบเ สี่ยงทั้งหลาย

ร าศีกรกฎเป็นร าศีที่มีโ ชคลาภเข้ามาอย่างไม่ค าดฝันด้วย โดยเฉพาะกลางเดือนเป็นด ว งด าวโ ชคล าภก็ดี จัดเต็มไปเลยในเดื อนนี้

ร าศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.

งานล้นมือ แต่เ งินทองเยอะตามไปด้วย งานหนักเห นื่อยต้องทำต้องรับผิ ดชอบ อาจจะเหนื่อยกว่าปกติแต่ไม่เหนื่ อยฟ รี มีโอกาสในเรื่องของร ายได้ งาน

ล้ นเ งินเยอะ ยิ่งได้มา ก ใครที่เ กิดในร าศีสิงห์ หลายคนอยากเหนื่อย เพราะดีกว่าอยู่ว่ างๆ ย้ำนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโ ชค แต่จะเป็นเรื่ อง

ของน้ำพักน้ำแร งมากกว่า

ร าศีกุมภ์ 13 ก.พ.-14 มี.ค.

เก ณฑ์ได้เ งินก้อน ด ว งการเ งินมีข่าวดี จังหวะด ว งด าวมีความมั่นคงเข้ามา ใครอยากเจรจ าค้าข าย ข ายบ้านข ายคอนโด อ าจจะมีโอกาสดีมี

ข่ าวดีเข้ามา ชาวร าศีกุมภ์มีโอกาสได้เ งินก้อนโตเข้ามา มีกำไ รเข้ามามากขึ้น