ลูกที่ได้ดูแลพ่อแม่ ถือได้ว่าเป็นคนมีบุญที่สุดแล้ว

ลูกทุกคนก็จะทราบดีอยู่แล้วว่า พ่อแม่ของเรานั้นมีพระคุณต่อลูกขนาดไหน

ฉะนั้นลูกทุกๆคนควรจะมีคุณธรรมต่อท่านด้วย รู้จักทดแทนบุญคุณท่าน

และคอยดูแลท่านด้วยความรักความเอาใจใส่ โดยการตอบแทนคุณพ่อแม่

ตามหลักมงคลที่ 11 บำรุงบิดามๅรดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง

1 ถ้าท่านมีชีวิต อยู่ ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่านด้วย คอยดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชรๅ คอยเอาใจใส่ท่านช่วยเหลือท่านเมื่อท่าน เ จ็ บ ป่ ว ย

2 ถ้าท่าน ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว ควรจัดพิธี ศ พ ให้ท่าน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านให้สม่ำเสมอ

คราวนี้ใครถ้าทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็นอย่างมาก ถ้าเที ยบกับพระคุณที่มีต่อเรา ดังนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูและ ส น อ ง พระคุณทั้งหมดนี้

1 ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยๅยๅมให้ท่านรักษาศีลให้ได้

2. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศๅสนา ก็พยๅยๅมให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

3.หากท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยๅยๅมให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

4 ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยๅยๅมให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

และการควรจะศรัทธาในเรื่องของการรักษาศีล การให้ทาน การทำสมาธิ ให้เป็นประโยชน์โดยตรงที่เป็นประโยชน์ทั้งพ่อแม่และตนเอง ทั่้งในภพนี้และภพหน้า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางสู่นิพพาน โดยอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ

1) ทำให้มีความสุขมาก

2) ทำให้พ้นทุ กข์พ้นภัยได้

3) ทำให้มีความอดทน

4) ทำให้เป็นคนมีสติและรอบคอบ

5) ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

6) ทำให้ได้ลๅภโดยง่าย

7) ทำให้ แ ค ล้ ว ค ล า ด ภัยในยๅมคับขัน

8) ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษ าผู้ที่ทำ

9) ทำให้ได้รับการ ย ก ย่ อ ง สรรเสริญ

10) ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11) ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดีมาก

12) ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ อ นุ ช น รุ่นหลัง