ถวายน้ำ 1 แก้ว ได้อานิสงส์มากพอกับการสร้างวิหาร

ถวายน้ำ 1แก้ว ได้อานิสงส์มากพอกับการสร้างวิหาร

หลายเ รื่ อ งของการสร้างบุญที่อาจจะยังสับสนกัน การสร้างบุญที่เกิດอานิสงส์มากนั้น ไม่ใช่การใช้เงินมากแต่ด้วยอะไร ย ายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมใน

ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำຣวຢอะไร แต่ก็ไม่เดื อดร้อ นอนาทรใจ เพราะจิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวันด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาทุกวัน

ก่อนถวายน้ำย ายจะสงบจิตให้นิ่ง ในระดับที่ไม่มีเ รื่ อ งอื่นกวนใจไม่ส่าย ไม่แว่บไปแว่บมาอะไร

ก่อนถวายน้ำย ายสมาทานศีล 5 ง่ายแต่ปักจิต ปักสัจจะเลย แบบต่อให้ต า ยก็จะไม่ละเมิ ด ไม่ฆ าสัตว์ ไม่คดโก งเอาเปรียบ ไม่ยุ่งกับคนมีเมียมี

ครอบครัว ไม่โกหกพูดเพ้อเจ้อ ไม่กินของมืนเมาง่าย แต่ทรงพลังและถวายน้ำพร้อมทำเจริญภาวนาพร้อมกันว่า ขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา

สังฆบูชาและพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้า ดังจิตที่ไม่ขุ่นมั วจิ ตที่สะอาด การบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติ

ทุกเ รื่ อ งเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อนด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่ง ทุกคน ทุกสรรพสัตว์

ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหน ขอจบขอสิ้นเ ว รกันไปเถิดการสร้างบุญแบ บนี้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนาการให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว

ผลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผลกับผู้สร้างผิ ดกับการสร้างวิหาร ที่หวังจะเอาชื่อตนเองติดเพื่อประกาศบุญบารมีหรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจ

ดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกันหรือเอาเงินหลวง ของหลวงแรงงานคนไปสร้างซึ่งไม่ใช่หน้าที่บุญก็ได้ตามเหตุ ถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดีก็ได้มาก

แต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลส ตามเจตนานั้น

และที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียวได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร เพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภัยทาน

อานิสงส์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่ ไหนเทียบไม่ได้เลยกับการให้อภัยทาน

รวมถึงธรรมทานด้วย แต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยการสืบทอด ด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชน และผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ยังคงเป็นบุญ

ใหญ่ และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุดขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

เรียบเรียงโดย BANJONGTHAILAND