เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลการศึกษาร่วมโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานส่งผลให้มีผู้เ สียชีวิต 745,000 รายในปี 2016 และกลายเป็นอันตร ายจากการทำงานอันดับสาม เนื่องจากผู้ที่ทำงานมากกว่า 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีความเ สี่ยงป่ วยโร คหลอดเ ลือดสมองและโร คหั วใจเพิ่มขึ้น

การศึกษาพบว่าปี 2016 มีผู้เ สียชีวิตจากโร คหลอดเ ลือดสมองที่เกิดจากการทำงานเป็นเวลานาน 39,800 ราย และโรคหลอดเ ลือดหั วใจที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน 347,000 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 นับตั้งแต่ปี 2000

ผู้ที่ทำงานมากกว่า 55 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีโอกาสเ สียชีวิตจากโร คหลอดเ ลือดสมองสูงขึ้นร้อยละ 35 และมีความเ สี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเ ลือดหัวใ จสูงขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับผู้ที่ทำงาน 35-40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผู้ชายจะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเหล่านี้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากร้อยละ 72 ของผู้เ สียชีวิตเป็นเพศชาย ขณะผู้อาศัยในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนคนงานวัยกลางคนหรือสูงอายุต่างได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

ปัจจุบันที่โร คติดเชื้ อไ วรั สโคโรน าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ยังคงแพร่ร ะบาด ทำให้ผู้คนต้องทำงานเป็นเวลานานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทและรัฐบาลกำหนดให้ลูกจ้างทำงานจากบ้าน

ซึ่ง ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ชี้ว่า “การทำงานจากบ้านทำให้ขอบเขตระยะเวลาของการทำงานไม่ชัดเจน”

ปัจจุบันร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมดมีกะทำงานเป็นเวลานาน โดยการทำงานจากบ้านทำให้สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้

“ไม่มีงานใดที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเ ลือดสมองหรือโรคหัว ใจ” ทีโดรสกล่าว “รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง จำเป็นตกลงเรื่องขีดจำกัดเวลาทำงาน เพื่อปกป้องสุขภาพ”

เอาเป็นว่ารักงานไม่ผิด แต่อย่าละเลยสุขภาพตัวเองนะคะ จันเป็นห่วง

 

By admin